เอกชนแห่ตรวจสอบจุดเชื่อมระบบ รุกชิงเค้กพลังงานสะอาด 5.2 พัน MW

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

จับตา “กกพ.” เปิดให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด 5,203 เมกะวัตต์ (MW) 4-25 พ.ย. 65 แนวโน้มคึกคัก โซลาร์ฯมาแรงหลังล่าสุดเอกชนแห่ขอตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามากถึง 3 เท่าของปริมาณการรับซื้อ “กกพ.” ย้ำยึดเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามมติ กพช. 6 พ.ค. 65 “ใครพร้อมก่อนมีสิทธิ์ก่อน” ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 15 มี.ค. 66

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 จำนวน 5,203 เมกะวัตต์ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. และ กกพ.ได้ออกประกาศรับซื้อไฟ 30 ก.ย. 4 ฉบับ ซึ่งแบ่งประเภทเชื้อเพลิง ได้แก่ 1. ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 2. พลังงานลม 3. พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน และ 4. พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ( BESS) ซึ่งล่าสุด 3 การไฟฟ้าได้รายงานมีผู้ประกอบการยื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเมื่อวันที่ 3_28 ตุลาคมที่ผ่านมา มากถึง 3 เท่าของปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดในครั้งนี้

“ส่วนใหญ่ที่ยื่นตรวจสอบระบบเชื่อมเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ แต่คงต้องรอความชัดเจนจาก 3 การไฟฟ้าอีกครั้ง เนื่องจากพื้นที่สายส่งบางรายที่ขออาจมีการทับซ้อนกัน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกนั้นเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยจะพิจารณาจากความพร้อมของโครงการก่อน หากโครงการใดที่มีความพร้อมมากที่สุดก็จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าว” นายคมกฤชกล่าว

สำหรับกรอบการดำเนินงานหลังการไฟฟ้าเปิดให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า วันที่ 3-28 ตุลาคม 2565 จะแจ้งผลการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565, ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นและยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้า พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ และข้อมูลความพร้อมทางด้านเทคนิคพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านระบบ RE Proposal เพื่อลงนามและยื่นให้แก่การไฟฟ้า โดยระบบ RE Proposal เปิดให้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. และยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยืนยันการยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าผ่านระบบ RE Proposal แต่ต้องไม่เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565, ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ กกพ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566, การไฟฟ้าแจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกลงนามทราบ และยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566 และผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามกำหนดวัน SCOD ที่ได้รับการคัดเลือก ภายใน 180 วัน (กรณีกำหนดวัน SCOD ภายในปี 2567 ถึง 2568) หรือภายใน 2 ปี (กรณีกำหนดวัน SCOD ภายในปี 2569 ถึงปี 2573)