ก.ล.ต.เฮียริ่ง ปรับเกณฑ์บุคลากรธุรกิจตลาดทุน รองรับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ถึง 30 พ.ย.

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สำนักงาน ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึง 30 พ.ย. 65 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน นำผลพิจารณา “ค.ม.พ.-ศาล” กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง มากำหนดเป็นลักษณะต้องห้าม รองรับหลักการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยจะนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) หรือศาลในการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งมากำหนดเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพื่อรองรับหลักการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่ให้ ก.ล.ต ใช้อำนาจทับซ้อนกับ ค.ม.พ. หรือศาลในการห้ามผู้กระทำผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทหลักทรัพย์นั้น

ก.ล.ต.จึงได้ปรับปรุงถ้อยคำในประกาศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) และจำกัดระยะเวลาการมีลักษณะต้องห้ามซึ่งเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=846 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565