คลังเผยยอดจัดเก็บไตรมาสแรกปี 65 เกินเป้าเกือบ 3 หมื่นล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

คลังเผยยอดจัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกเกินเป้าเกือบ​ 3 หมื่นล้านบาท หรือ 5.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6% ขณะที่​ รัฐบาลกู้เงินชดเชยขาดดุล 3 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ธ.ค.64 มีจำนวนกว่า​ ​3.3​ แสนล้านบาท​

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 531,147 ล้านบาท ใในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,059,145 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 305,020 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 337,182 ล้านบาท

ขณะที่​ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 557,173 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,651 ล้านบาท หรือ 5.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 5.6%

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 49,695 ล้านบาท หรือ 13.7% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,362 ล้านบาท 15.1% จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการนำส่งรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ต่ำกว่าประมาณการ 9,447 ล้านบาท ลดลง 6.6% และส่วนราชการอื่นต่ำกว่าประมาณการ 5,384 ล้านบาท หรือ 16.5% เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งจำเป็นต้องชะลอการดำเนินการออกไปรวมถึงได้มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket